Chci konzultaci

Lateralita předškolních dětí:
pravák nebo levák?

V předškolním věku mají děti dostatečně rozvinutou jemnou motoriku na to, aby začalo být zřejmé, jestli budou leváci nebo praváci. Ne vždy je to však jednoduché poznat.

Co je lateralita, jak se vyvíjí, dělí a diagnostikuje?
Je leváctví handicapem?
Jak poznáte zkříženou lateralitu?

Při nástupu do školy by měla být lateralita výrazná.
Dívka na obrázku bude pravděpodobně pravák.

dívka s kladivem

Co je lateralita

Lateralita ( z lat. latus, lateris, n. – strana, bok) znamená v širším smyslu pravou a levou stranu. V užším významu se tento pojem používá pro preferenci končetiny nebo smyslového orgánu (ruky, nohy, oka, ucha) a v tom nejužším pro označení dominantní ruky, tedy praváctví nebo leváctví. Do češtiny by se lateralita přeložila jako strannost, avšak česká verze tohoto pojmu se nepoužívá. Lateralita se projevuje tak, že člověk dává přednost jednomu z dvojice orgánů při zvlášť jemných úkolech. Když mu záleží na výsledku, a potřebuje tedy pracovat co nejpřesněji, nejrychleji a s nejmenší únavou.

Jelikož laterální vyhranění souvisí se specializací mozkových hemisfér, je lateralita jeden z nejspecifičtějších charakteristických znaků člověka. V mozku jsou lateralizované vývojově nejmladší centra – motorika ruky a řeč. Příslušná centra pro tyto funkce jsou umístěna v těsné blízkosti. Centra řeči jsou umístěna u 90 % praváků a 70 % leváků v levé hemisféře.

Vývoj laterality

Obecně se lateralita dělí na tvarovou a funkční.

  • Tvarová lateralita označuje fakt, že končetiny, trup ani hlava s obličejem nejsou zcela symetrické, tedy mají odlišný tvar
  • Funkční lateralita znamená preferenci jednoho z dvojice orgánů pro vykonávání činnosti. Čím náročnější práci část těla vykonává, tím větší rozdíl v lateralitě. Nejpatrnější je právě u rukou, proto lidi rozdělujeme na leváky a praváky.

Funkční lateralita rukou se neprojevuje hned od narození, a je výsledkem individuálního vývoje. Vývoj laterality můžeme u dítěte sledovat asi od 1 roku, jelikož přímo souvisí se strukturací řečového centra v pravé či levé mozkové hemisféře. Předpoklady pro lateralitu však vrozené jsou. Už v matčině lůně preferuje plod jeden paleček na cucání. Preferovaná ruka v prenatálním období koreluje s dominantní rukou v dospívání. Leváctví je částečně dědičné. Proto se při určování laterality zjišťuje rodinná anamnéza – zda někdo v rodině je levák.

Do školky nastupují děti s různou mírou ustálení laterality. Velmi vyhranění praváci a leváci zřejmě nebudou pochybovat. Méně vyhranění praváci se pravděpodobně přizpůsobí většině. S dětmi, které se ještě nerozhodly, kterou ruku upřednostní, je třeba jednat citlivě, pomalu, netlačit na ně a dát jim možnost se rozhodnout. Lateralita u dětí předškolního věku může být ještě proměnlivá. Je možné, že některé hodně nevyhraněné děti se rozhodnou až těsně před nástupem do školy. Je výhodné, pokud při nácviku grafomotoriky už dítě ví, kterou ruku preferuje. Ke kvalitnímu nácviku grafomotoriky včetně určení dominantní ruky může dítěti pomoct také povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let. Poslední rok ve školce se totiž výuka zaměřuje i na tuto problematiku.

Jak se dělí lateralita ruky

Rozlišujeme tři typy laterality.

  • Praváctví: 89 % populace
  • Leváctví: 10 %
  • Ambidextrie (tj. nevyhraněná lateralita): 1 %.

Praváctví a leváctví má ještě dva stupně intenzity. Výraznou, vyhraněnou pravorukost a levorukost a méně vyhraněnou pravorukost nebo levorukost.

Podle vztahu laterality ruky a oka rozlišujeme

  • Lateralita souhlasná (dominance pravé ruky a pravého oka nebo levé ruky a levého oka)
  • Lateralita neurčitá (různé varianty vyhraněné a nevyhraněné dominance ruky či oka)
  • Lateralita křížená (křížená dominance pravé ruky a levého oka, levé ruky a pravého oka)

Proč, kdy a jak poznat lateralitu u dětí

Důvody pro zjišťování laterality jsou zřejmé. V době, kdy dítě nastoupí do školy, musí mít vyjasněnou lateralitu, aby mohlo začít s nácvikem psaní. Podle dominantní ruky se totiž budou do určité míry lišit psací a výtvarné potřeby, zasedací pořádek, postup psaní na papír a na tabuli. Nejasná lateralita by dítě mátla a nevědělo by, jaké pomůcky zvolit.

K posouzení laterality můžou rodiče i učitelky z mateřské školy použít své pozorování. To je dostačující u většiny dětí. Dominantní je ta ruka, která je aktivnější, obratnější, kterou dítě zvolí jako první při nabídce kreslení, ruka, kterou nabírá polévku, ruka, která vede pohyb např. při šroubování, zatloukání, drží nit při navlékání jehly.

Přestože se posuzování laterality může jevit jako jednoduché, je třeba k němu přistupovat s respektem. V případě, že si rodiče i paní učitelky ze školky nejsou jisté, je vhodné se obrátit na k tomu určená místa, např. na pedagogicko-psychologickou poradnu.

chlapci při práci se dřevemDominantní ruka je ruka, která vede pohyb. Chlapec v červeném bude zřejmě levák a chlapec v modrém pravák. U předškolních dětí je však ještě lateralita proměnlivá.

Test laterality

Odborníci kompetentní provádět testy laterality, někdy hovorově nazývané jako testy leváctví, jsou psycholog, psychiatr, klinický logoped a speciální pedagog. Používají k tomu standardizované testy. Pokud mají rodiče zájem o konzultaci a provedení testu, navštíví pedagogicko-psychologickou poradnu. Dále se lateralita testuje při určení školní zralosti při prohlídce u pediatra v 5 a půl letech. Výsledek je zaznamenán do Zdravotního a očkovacího průkazu pro děti a mladistvé, což je jediný úřední záznam o lateralitě. V tomto věku už většina dětí „ví“, kterou ruku má dominantní. Další ověření většinou proběhne při zápisu do školy. Podle zákona však dítě u zápisu nemusí být přítomné (zvlášť v době pandemie se od přítomnosti upustilo), tedy toto ověření nastat nemusí.

Leváctví

Pokud dojdete k závěru, že je dítě levák, není to v dnešní době žádný problém. Paní učitelky vědí, jak levoruké žáky vyučovat a jak jim přizpůsobit podmínky. Neměl by to být problém ani z hlediska budoucího povolání.

Přestože řada nástrojů je přizpůsobena většinové pravoruké populaci, stále více se počítá i s leváky. Zakoupit se dají pro leváky nejen psací potřeby, nůžky, ale i zubařská křesla a další vybavení. Leváci tak dnes zcela běžně vyučují na 1. stupni ZŠ, věnují se medicíně a dalším oborům.

dívka při zubním ošetřeníDnes už je řada přístrojů přizpůsobena i pro leváky,
např. zubařská křesla.

Přeučování leváků

Rozhodně neuvažujte o snaze leváka „přeučit“. S touto praxí se běžně setkávala generace dnešních prarodičů, avšak přeučování leváků bylo zakázáno v ČR v roce 1967. Vzhledem k tomu, jak úzce provázaná jsou centra jemné motoriky rukou a řeči, může snaha o přeučení vyústit v poruchu řeči jako například koktání. Takový případ ilustruje i slavný film Králova řeč, ve kterém britský panovník Jiří VI. překonává svou koktavost údajně způsobenou násilným nucením k používání pravé ruky.


Zkřížená lateralita

Zkřížená lateralita z pedagogicko-psychologického hlediska znamená odlišnou dominanci ruky a oka. Nastává v případě, že dítě má dominantní levou ruku a pravé oko nebo naopak pravou ruku a levé oko. V obou případech můžou u dítěte nastat mírné potíže s učením se číst a psát, jelikož podněty z oka do mozku, následně předávané ruce, musí urazit delší cestu, než je tomu u dětí se shodnou lateralitou, a častěji dochází k chybám. Typickým příznakem u předškoláků je nechuť ke kreslení, problém s napodobováním tvarů, vyhledáváním rozdílů ve tvarech, rozlišením zrcadlově odlišných tvarů. U školáků si všímáme problémů s pravolevou orientací, s písmeny b/d, s/z, která jsou podobná, jen zrcadlově orientovaná. Problémy plynoucí ze zkřížené laterality se dají zmírnit procvičováním zrakového vnímání např. hrou s kostkami, určováním rozdílů, skládáním puzzle.

Vyjasněná lateralita je jedním ze znaků školní zralosti. Je proto důležité věnovat jí v předškolním období pozornost. Rodiče by měli při určení laterality spolupracovat se školkou, případně absolvovat test laterality u odborníka, např. v pedagogicko-psychologické poradně. K dětem je třeba přistupovat citlivě a dát jim prostor zvolit si skutečně tu „šikovnější“ ručičku, aby se dobře vyvíjely, bez ohledu na to, zda budou leváci nebo praváci.

Zdroj:

JURAČKOVÁ, Lenka. Diagnostika laterality u dětí předškolního věku [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://theses.cz/id/c0m235/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.

ŽÁKOVÁ, Ivana (2019): Lateralita, leváctví a specializované funkční oblasti mozku. Anthropologia integra, 10(2), 51–58. https://doi.org/10.5817/AI2019-2-51

www.levactvi.cz
www.jednoducheuceni.cz
www.novadida.cz

12. 9. 2022 | Lucie Hromádková

Doporučujeme

<strong>Jak v dětech probudit <br/>lásku ke knihám</strong>
Jak v dětech probudit
lásku ke knihám

24. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Nikdy není příliš brzo začít v dětech pěstovat lásku ke knihám.
Co na tom, že ve školce ještě obvykle neumějí číst ani psát. Detail článku »

Riziko práce ve školce: <br/>syndrom vyhoření
Riziko práce ve školce:
syndrom vyhoření

19. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Učitelské povolání umí být vyčerpávající. Pokud vás navíc dlouhodobě dusí stres z pracovního přetížení a konfliktů na pracovišti, řítíte se vstříc vyhoření.Detail článku »

<strong>Online zápis jako dobrá vizitka (soukromé) školky – rozhovor</strong>
Online zápis jako dobrá vizitka (soukromé) školky – rozhovor

27. 02. 2023 | Martina Zatloukalová

"Úměrně růstu školky se zvyšuje i administrativní zátěž a vy najednou zjišťujete, že takhle to dál nepůjde." Naštěstí existuje řešení. Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *