Vyskúšať

Ako predchádzať problémovému chovaniu detí v predškolskom vzdelávaní

Učitelia v materských školách si často robia starosti so zvládaním náročného chovania detí ako je napríklad hádzanie predmetov, narušovanie činností ostatných detí, bitie sa a podobne. Zatiaľ čo v niektorých prípadoch je náročné chovanie krátkodobé a ľahko zvládnuteľné, v iných prípadoch je vytrvalé a intenzívne. To môže výrazne narušovať učenie detí a ich zapojenie sa do prosociálnych interakcií s ich rovesníkmi či s dospelými.

Výskumy skutočne dokumentujú variabilitu sociálno-emočných schopností (napr. regulácia emócií, kooperatívne chovanie) predškolských detí. Niektoré deti nastupujú na základnú školu so znevýhodnením a môžu čeliť vážnym komplikáciám pri adaptácií na požiadavky nového formálneho vzdelávacieho kontextu. Zároveň, pokiaľ nedostatky v predškolskom sociálne-emočnom vývoji pretrvávajú dlhšie časové obdobie, u detí sa neskôr môžu vyvinúť školské a sociálne problémy.

Prevencia je základ

Na rozdiel od tradičného názoru, že zasahovať treba až keď sa objavia problémy, sa určite zhodneme na tom, že prevencia sa vyplatí. Nižšie zmienené postupy majú za cieľ zvýšiť pravdepodobnosť prosociálneho chovania a znížiť výskyt problémového chovania detí a potrebu ďalších a intenzívnejších intervencií.

1. Zorganizujte si prostredie v triede

Fyzické usporiadanie triedy a dostupné materiály tvoria dôležité prvky prostredia triedy, ktoré môžu ovplyvniť chovanie detí a ich interakciu s rovesníkmi. Učitelia tak môžu predchádzať výskytu náročného chovania a podporovať prosociálne chovanie detí a ich zapojenie sa do činnosti tým, že:

  • jasne vymedzia hranice jednotlivých vzdelávacích oblastí;
  • oddelia oblasti pre aktívnu hru od oblastí pre kľudovú hru
  • zaradia dostatočné množstvo rôznorodých a pre deti významných materiálov do triedy
  • jasne delegujú jednotlivé úlohy, napr. pri upratovaní hračiek a podobne

Pravdepodobnosť, že sa deti zapoja do pozitívneho chovania, môže zvýšiť taktiež konzistentný a predvídateľný rozvrh denných akcií, ktorý by mal zahŕňať vyvážené aktivity v malých aj veľkých skupinách, aktívne a kľudové činnosti, rovnako ako aj voľnú hru a štruktúrované aktivity.

Vzhľadom na to, že časté striedanie činností či naopak rutinné činnosti sú príležitosti, kedy sa s najväčšou pravdepodobnosťou objaví problémové chovanie, učitelia môžu skrátiť dobu čakania medzi činnosťami a zaistiť, aby deti presne vedeli, čo majú v týchto špecifických okamihoch robiť. Prechody je tiež možné uľahčiť vizuálnymi (napr. plagátom znázorňujúcim sled činností a rutín behom dňa s obrázkami samotných detí) a slovnými pokynmi (napr. upozornením 5 pred pred odchodom, použitím známej pesničky ako upozornenie a prípravu na čas prechodu).

Problémové chování dětí - Twigsee blog

2. Definujte a naučte deti, čo sa od ich chovania očakáva

Niektoré deti môžu vykazovať nevhodné chovanie, pretože očakávania správania v triede neboli jasne vymedzené. Definícia pravidiel triedy je základným nástrojom, ktorý podporuje osvojenie vhodného chovania dieťaťa. S ohľadom na očakávania chovania v triede a na problematické chovanie, ktoré sa v triede obvykle prejavuje, môžu učitelia stanoviť – ideálne za účasti detí – tri až šesť pravidiel chovania, ktoré budú jednoduché, pozitívne a ľahko udržiavateľné (napr. Hraj sa bezpečne; Používaj láskavé slová; Po hre si uprac hračky;). Po diskusii v triede je potrebné modelovať chovanie spojené s každým pravidlom. Pravidlá by mali byť vyvesené v triede (s obrázkami detí, ktoré predvádzajú žiaduce konanie) a deti by sa k nim mali pravidelne vracať, najmä pred činnosťami, kedy je výskum problémového konania najpravdepodobnejší. Dôležité je nezabúdať na nutnosť pozitívne a konkrétne oceniť tie deti, ktoré sa vhodne správajú (napr. “Majka, moc sa mi páčilo, ako si sa s Miškom podelila o puzzle”), aby sa tak zvýšila pravdepodobnosť, že sa také chovanie bude aj naďalej opakovať.

Akú rolu zohrávajú vzťahy medzi učiteľom a dieťaťom?

Úspech akéhokoľvek prístupu k zvládaniu náročného chovania detí nevyhnutne závisí na jednej základnej podmienke: existencia pozitívneho a dôveryhodného vzťahu medzi dospelými a deťmi, ktorý sa vyznačuje vrelými, citlivými interakciami. V niekoľkých štúdiách bolo dokázané, že deti, ktoré zažívajú pozitívne interakcie s dospelými, s väčšou pravdepodobnosťou vykazujú viac sociálnych zručností a menej problémov s chovaním. Na základe toho by malo byť prioritou vytvorenie takého prostredia v triede, kde sa všetky deti cítia vítané, príjemne a bezpečne!

12. 12. 2022 | admin

Odporúčame

<strong>Ako mať pod kontrolou komunikáciu s rodičmi v MŠ – rozhovor</strong>
Ako mať pod kontrolou komunikáciu s rodičmi v MŠ – rozhovor

18. 01. 2023 | Lujza Olsen

Pani riaditeľka Mgr. Regína Ouhledová zo súkromnej materskej školy Monty School of Prague hľadala spôsob, ako zmodernizovať materskú školu a poskytovať rodičom ešte lepšie služby. Riaditeľka však nemá problém spojiť škôlku v lese s modernou technológiou. Detail článku »

Ako v škôlke nastaviť pozitívnu kultúru
Ako v škôlke nastaviť pozitívnu kultúru

01. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Asi sa zhodneme, že najlepšie je nám tam, kde sa cítime vítaní, rešpektovaní a prijímaní takí, akí sme. Presne taká atmosféra by mala vládnuť v každej škôlke. Detail článku »

<strong>Prečo do detských hier <br/>zapojiť všetky zmysly</strong>
Prečo do detských hier
zapojiť všetky zmysly

18. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Malé deti vždy potrebujú mať všetkých päť pohromade. Svet okolo seba totiž už od narodenia prirodzene objavujú všetkými piatimi základnými zmyslami . Čím viac zmyslov zapojujú, tým lepšie pre ich mozog a celkový vývin. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil len docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v ten deň majú. Aplikáciu sa rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov z počiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenia škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Skoro, ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našej škôlke a jasliach Fox už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/škôlke deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas. Aplikácia Twigsee reaguje na potreby našich jaslí a materských škôl a jej používanie je pre učiteľov, opatrovateľky a rodičov rýchle a jednoduché. S aplikáciou Twigsee ideme jednoducho s dobou.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamžikov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administráciu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak u Vašich rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo medy z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, zatiaľ je to s Twigsee dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli hovoriť o niečom ďalšom.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Osobné

Kontakt

Propagačný kód

povinné polia *